Laboratórium DSP a mikroradičov
04.05.2012

Posledná zmena:
20.03.2012, 16:23


English version

Laboratórium DSP
a mikroradičov

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Tel: +421-2-602 91 775
Fax: +421-2-602 91 213

GPS súradnice:
48° 9' 9.10'' s.š.
17° 4' 26.80'' v.d.
[mapa]
[satelitný pohľad]

Sylaby predmetu Signálové procesory


Skratka názvu  SP
Volitenosť  povinný
Semester  letný
Počet kreditov  6
Podiel skúšky
na hodnotení predmetu
 50 %
Prednáška  3 hod./týždeň
Cvičenie  2 hod./týžden
Forma cvičenia  laboratórne cvičenie
Prednášateľ  doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
Cvičiaci  Ing. Ľuboš Staňák
 Ing. Marek Kukučka, PhD.

Kľúčové slová

signálové procesory, číslicové spracovanie signálov, číslicové filtre, rýchla Fourierova transformácia, asembler

Anotácia

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s architektúrou signálových procesorov rodín TMS320C5x a TMS320C6713, ich funkciami a možnosťami využitia v praktických aplikáciách. Simulácia činnosti signálových procesorov je na cvičeniach rozšírená o prácu na vývojových doskách so signálovými procesormi TMS320C50 a TMS320C6713.

Harmonogram cvičení

1. Práca so simulátorom a debuggerom TMS320C5x
 [cvičenie č. 1 - zadanie]
 [cvičenie č. 1 - manuál k vývojovému postrediu]

2. Prostriedky COFF - Assembler TMS320
 [cvičenie č. 2 - zadanie]
 [príkazový súbor linkera]

3. Režimy adresovania
 - zadanie na 3. cvičenie nájdete v príslušnej kapitole učebného textu: Fuchs, P. a kol.: Signálové procesory TMS320C5x. pdf file

4. Základné metódy programovania v jazyku Assembler
 - zadanie na 4. cvičenie nájdete v príslušnej kapitole učebného textu: Fuchs, P. a kol.: Signálové procesory TMS320C5x. pdf file

5. Pokročilé metódy programovania v jazyku Assembler
 [cvičenie č. 5 - zadanie]
 - príkazové súbory linkera pre 5. cvičenie [lab5.cmd], [lab5b.cmd]

6. Numerické operácie
 [cvičenie č. 6 - zadanie]
 [Prednáška - Reprezentácia čísiel a numerické operácie v DSP]

7. Vývojové prostredie Code Composer Studio C6000
 a starterkit TMS320C6713 DSK
Zadanie: pdf file
Zdrojové kódy: zip file

8. Programovacie metódy v jazyku C/C++, Lineárny Assembler
Zadanie: pdf file
Zdrojové kódy: zip file

9. Číslicové filtre FIR na báze TMS320C6713 DSK
Zadanie: pdf file
Zdrojové kódy: zip file

10. Číslicové filtre IIR na báze TMS320C6713 DSK

11. Adaptívne číslicové filtre

12. Rýchla Fourierova transformácia (FFT)

Vývojové nástroje

Asembler, linker a simulátor TMS320C5x 
Podporné zdrojové kódy pre TMS320C6713 DSK 

Sylaby

1. Architektúra signálových procesorov, CPU, štruktúra pamäte, periférie DSP, inštrukčný súbor, simulátor TMS320C2x, TMS320C5x
2. Vývojové prostriedky pre signálové procesory, COFF súbory, asembler, kompilátor a debugger pre DSP
3. Režimy adresovania, organizácia pamäte, stavové registre a časové operácie, príklady adresovania
4. Základy programovania DSP, riadenie programu, centrálna aritmeticko-logická jednotka, násobička
5. Metódy rozšíreného programovania pri využití násobičky s dynamickým zdrojom, zreťazenie (pipelining), blokové operácie
6. Numerické výpočty v DSP, základy binárnej sústavy, binárne násobenie a delenie, binárne zlomky, rotácie a posuvy, pretečenia
7. Číslicové filtre, implementácia oneskorenia, lineárny a cirkulárny buffer, implementácia FIR a IIR filtrov v DSP
8. Logické operácie v ALU a v PLU (Arithmetic/Parallel Logic Unit), Boolean operácie, posuv a rotácie
9. Systémový reset, zdroje prerušení a ich riadenie, tienové registre, zásobník, registre DSP, vektory prerušenia
10. Úvod a prehľad moderných DSP procesorov rodiny TMS320C6000 a algoritmov číslicového spracovania signálov
11. Úvod do integrovaného vývojového prostredia Code Composer Studio a vývojovej dosky na báze TMS320C6713
12. Architektúra DSP procesorov rodiny TMS320C6000, CPU, pamäťová mapa, inštrukčný súbor, lineárny asembler a periférne moduly
13. Implementácia číslicových filtrov FIR a IIR v DSP procesoroch rodiny TMS320C6000

Cieľ predmetu

Oboznámiť študentov s architektúrou a programovaním signálových procesorov rodín TMS320C5x a TMS320C6713.

Nadväznosť predmetu

Predmet nadväzuje na predmety Signály a sústavy, Mikroprocesorová technika a Mikroradiče.

Podmienky absolvovania

Zápočet:

  • aktívna účasť na všetkých cvičeniach
  • absolvovanie 2 testov
  • odovzdanie vyriešených zadaní

Bodové hodnotenie:

  • testy: 25 bodov
  • prípravy na cvičenia: 12 bodov
  • referáty: 13 bodov

Záverečná skúška:

- písomná a ústna časť - 50 bodov [otázky na testy a skúšku]

Hodnotenie cvičení

- momentálne nedostupné

Študent, ktorý úspešne ukončí predmet, získa Certifikát o absolvovaní kurzu z programovania signálových procesorov TMS320C5x a TMS320C6713 udeľovaný Európskym školiacim strediskom TEXAS INSTRUMENTS pri FEI STU v Bratislave.

Literatúra k predmetu

1. Fuchs, P. a kol.: Signálové procesory TMS320C5x. Učebný text, FEI STU - TI, Bratislava, 1995  pdf file
2. Fuchs, P. a kol.: Signálové procesory TMS320C5x. Doplnok k učebnému textu, FEI STU - TI, Bratislava, 1995  pdf file
3. Texas Instruments: TMS320C5x User's Guide, USA, 1998  pdf file
4. Texas Instruments: TMS320C5x Brief Description, USA, 1996  pdf file
5. Texas Instruments: TMS320C1x,C2x,C2xx,C5x Assembly Language Tools, USA, 1995  pdf file
6. Texas Instruments: TMS320C5x Simulator Getting Started Guide, USA, 1997  pdf file
7. Texas Instruments: TMS320C5x DSP Starter Kit User's Guide, USA, 1997  pdf file
8. Texas Instruments: TMS320C6713B Floating Point Digital Signal Processor Datasheet, USA, 2006  pdf file
9. Texas Instruments: TMS320C6713B Floating Point Digital Signal Processor - online documents, USA  [viac]

.:Aktuality:.
15.2.2012
Informácia o čase a mieste konania skúšok predmetov letného semestra akad. roka 2011/2012:

Nedostupné


20.3.2012
Informácia o dátume konania zápočtových testov z predmetov letného semestra akad. roka 2011/2012:

!!!POZOR!!!

Mikroprocesorová Technika:
27.3.2012

Signálové procesory:
28.3.2012
29.3.2012


15.2.2012
Informácia o čase a mieste konania výučby predmetov letného semestra akad. roka 2011/2012:

Mikroprocesorová Technika:
Prednáška:
Streda, 11:00-13:00, C-501
Cvičenia:
Utorok, 9:00-11:00, B-004
Utorok, 11:00-13:00, B-004

Signálové procesory:
Prednáška:
Streda, 12:00-15:00, AB-35
Cvičenia:
Streda, 15:00-17:00, B-004
Štvrtok, 14:00-16:00, B-004


.:Citát:.
"If you want a thing done well, do it yourself."
- Napoleon Bonaparte -
.:Programátorský humor:.
Two bytes meet. The first byte asks, "Are you ill?" The second byte replies, "No, just feeling a bit off."
Copyright © 1995-2011 DSP Laboratory. All rights reserved.
Stránky sú optimalizované pre Firefox 3, Opera 10, Internet Explorer 8 a rozlíšenie 1024x768 a vyššie.