Laboratórium DSP a mikroradičov
18.10.2017

Posledná zmena:
01.10.2014, 08:28


English version

Laboratórium DSP
a mikroradičov

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Tel: +421-2-602 91 775
Fax: +421-2-602 91 213

GPS súradnice:
48° 9' 9.10'' s.š.
17° 4' 26.80'' v.d.
[mapa]
[satelitný pohľad]

Sylaby predmetu Mikroradiče


Skratka názvu  MR
Volitenosť  voliteľný
Semester  zimný
Počet kreditov  6
Podiel skúšky
na hodnotení predmetu
 50%
Prednáška  3/2 hod./týždeň
Cvičenie  2/3 hod./týžden
Forma cvičenia  laboratórne cvičenie
Prednášateľ  doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
Cvičiaci  Ing. Marek Kukučka, PhD.
 doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.

Kľúčové slová

mikroradič, CPU, asembler, kompilátor

Anotácia

Predmet poskytuje podrobné informácie o mikroradičoch MSP430 a ich architektúre, štruktúre jednotlivých modulov a možnostiach ich programovania. Praktické cvičenia umožňujú študentom rozvinúť teoretické poznatky riešením zadaní v jazyku C prostredníctvom profesionálneho vývojového nástroja Code Composer Studio v4 a vývojovej dosky na báze procesora MSP430F169.

Harmonogram cvičení

1. Úvod do problematiky
Prezentácia: pdf file

2. Základy práce v prostredí Code Composer Studio v4, návrh a implementácia aplikácie pre vývojový nástroj eZ430-F2013

3. Základy práce s vývojovou doskou MSP430F169EVB, návrh a implementácia aplikácie pre riadenie I/O vývodov
Zadanie: pdf file
Schéma vývojovej dosky MSP430F169:pdf fileZdrojové súbory(testovací program z 2. cvičenia):zip file

4. Modul generovania hodinových signálov procesora MSP430F169, riadenie 4-miestneho 7-segmentového LED displeja
Zadanie: pdf file
Zdrojové súbory:zip file

5. Obsluha maticovej klávesnice 4x4
Zadanie: pdf file
Zdrojové súbory:zip file

6. Inteligentný alfanumerický displej 2x16 znakov na báze radiča HD44780
Zadanie: pdf file
Radič HD44780 - technická špecifikácia: pdf file
Opis činnosti displejov na báze radiča HD44780: pdf file
Zdrojové súbory:zip file

7. Hodiny reálneho času; využitie časovačov
Zadanie: pdf file
Zdrojové súbory:zip file

8. Sériové komunikačné rozhranie RS232C, 1. zápočtový test
Zadanie: pdf file
Zdrojové súbory:zip file
ComTest:zip file

9. Komunikácia prostredníctvom rozhrania USB
Zadanie: pdf file
Modul DLP-USB245M:: pdf file
Zdrojové súbory:zip file
DLPTest:zip file

10. Sériová komunikácia prostredníctvom zbernice I2C
Zadanie: pdf file
Prezentácia k cvičeniu:: pdf file
Manuál zbernice I2C:: pdf file
Technická špecifikácia obvodu PCF8574:: pdf file
Technická špecifikácia obvodu MCP9801:: pdf file
Zdrojové súbory 1. príkladu:zip file
Zdrojové súbory 2. príkladu:zip file

11. Obsluha A/D prevodníka mikroradiča MSP430F169

12. Obsluha D/A prevodníka mikroradiča MSP430F169, 2. zápočtový test

Prezentácie k prednáškam "Jazyk C pre mikroradiče"

Prednáška č. 1: pdf file
Prednáška č. 2: pdf file
Prednáška č. 3: pdf file

Vývojové nástroje

IDE Code Composer Studio v.4:: zip file
Informácie o IDE Code Composer Studio

Sylaby

1. Úvod do mikroradičov, bloková schéma a architektúra mikroradičov MSP430 vrátane jednotlivých funkčných modulov, integrovaná podpora emulácie, CPU a registre, adresový priestor mikroradičov MSP430, organizácia pamäte, systémový reset, prerušenia a režimy činnosti, prechod do a z nízkopríkonových režimov.

2. Opis centrálnej procesorovej jednotky mikroradiča MSP430, registre CPU - programové počítadlo (Program Counter - PC), zásobník (Stack Pointer - SP), stavový register (Status Register - SR). Adresovacie režimy mikroradiča, registrové, indexové, symbolické, absolútne adresovanie, nepriame registrové, nepriame auto inkrementačné, okamžité adresovanie, popis sady inštrukcií.

3. Modul hodinového signálu - BCM (Basic Clock Modul), vlastnosti BCM pre nízkopríkonové aplikácie, registre modulu hodinového signálu. Radič flash pamäte, členenie flash pamäte, činnosť flash pamäte, mazanie, zápis, prerušenia radiča, registre flash pamäte.

4. Monitor napájacieho napätia (SVS), bloková schéma, operačný rozsah SVS. Hardvérová násobička (HM), blokový diagram, výsledkové registre. Radič DMA, adresovacie režimy, prenosové režimy DMA, iniciovanie DMA prenosu, priority kanálov, registre DMA.

5. Digitálne rozhranie I/O, prerušenia portov P1 a P2, digitálne I/O - registre. Časovač watchdog, programovo voliteľné časové intervaly, mód watchdog, mód časovač, prístup do kontrolného registra WDT, riadenie pinov, zdroj hodinového signálu, režim zníženia spotreby.

6. Časovač A, módy počítania, mód up (počítanie vpred), nepretržitý mód (continuous), mód up/down, mód zachytávania, výstupné módy, prerušenia časovača A, generovanie času, časovač A príklad PWM, príklad generátoru intervalov, použitie pre asynchrónnu komunikáciu, nastavenie UART TX, RX.

7. Časovač B, módy počítania, mód up (počítanie vpred), nepretržitý mód (continuous), mód up/down, mód zachytávania, výstupné módy, prerušenia časovača B, ukážka programu, registre časovača B.

8. Periférne komunikačné rozhranie USART, mód UART, asynchrónny mód RS232 (UART), formát rámca, Idle-line multiprocessor formát, Address-bit multiprocesor formát, činnosť prijímania, činnosť vysielania, automatická detekcia chýb, Baud Rate Generátor, prerušenia.

9. Periférne komunikačné rozhranie USART, synchrónny mód SPI, konfigurácia módu SPI pre master a slave, príjem a vysielanie v móde master a slave, riadenie taktovacieho signálu, polarita a fáza taktovacieho signálu, prerušenia.

10. USART periférne komunikačné rozhranie, mód I2C, vlastnosti I2C modulu, funkcia, konfigurácia modulu, dátový prenos rozhraním I2C, adresné módy I2C, operačné módy - Master, prijímač, vysielač, mód Slave, prijímač, vysielač, využitie I2C modulu v nízkopríkonovom režime, prerušenia.

11. Komparátor A, bloková schéma, funkcia, výstupný filter, generátor referenčného napätia, prerušenia, využitie na meranie odporu, registre. 12 bitový A/D prevodník (ADC12), vlastnosti, bloková schéma, funkcia, vstupy a multiplexor, generátor referenčného napätia, módy prevodu, jednokanálový, sekvenčný, opakovaný, zastavenie konverzie, prerušenia.

12. 12 bitový D/A prevodník, vlastnosti DAC12, bloková schéma, jadro 1 a 2, referencia, napäťový výstup, formát dát, kalibrácia ofsetu výstupného napätia, prerušenia, registre. Jednofázový elektronický elektromer na báze signálového procesora MSP430FE427, metódy merania výkonu, kalibrácia.

Cieľ predmetu

Oboznámiť študentov s architektúrou a programovaním moderných mikroradičov.

Nadväznosť predmetu

Predmet nadväzuje na predmet Mikroprocesorová technika.

Podmienky absolvovania

Zápočet:
- aktívna účasť na všetkých cvičeniach,
- absolvovanie 2 zápočtových testov,
- odovzdanie vyriešených zadaní

Bodové hodnotenie:
- testy [25 bodov]
- referáty [25 bodov]

Záverečná skúška:
- písomná a ústna časť - 50 bodov - zoznam otázok na skúšku: pdf file

Študent, ktorý úspešne ukončí predmet, získa Certifikát o absolvovaní kurzu z programovania mikroradičov a MSP430 udeľovaný Európskym školiacim strediskom TEXAS INSTRUMENTS pri FEI STU v Bratislave.

Hodnotenie cvičení

Momentálne nedostupné.

Literatúra k predmetu

1. MSP430x1xx Family User's Guide, Texas Instruments, USA, 2006  [pdf]
2. MSP430F15x, MSP430F16x, MSP430F161x MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER, Texas Instruments, USA, 2009  [pdf]

.:Aktuality:.

.:Citát:.
"If you want a thing done well, do it yourself."
- Napoleon Bonaparte -
.:Programátorský humor:.
Two bytes meet. The first byte asks, "Are you ill?" The second byte replies, "No, just feeling a bit off."
Copyright © 1995-2013 DSP Laboratory. All rights reserved.
Stránky sú optimalizované pre Firefox 24, Opera 17, Internet Explorer 10 a rozlíšenie 1024x768 a vyššie.