Laboratórium DSP a mikroradičov
18.10.2017

Posledná zmena:
01.10.2014, 08:28


English version

Laboratórium DSP
a mikroradičov

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Tel: +421-2-602 91 775
Fax: +421-2-602 91 213

GPS súradnice:
48° 9' 9.10'' s.ą.
17° 4' 26.80'' v.d.
[mapa]
[satelitný pohµad]

Publikačná činnos»


V nasledujúcom prehµade uvádzame zoznam publikácií pracovníkov pôsobiacich v rámci Laboratória DSP a mikroradičov a spolupracovníkov podieµajúcich sa na rieąených projektoch.

Publikačná činnos» v roku 2002


[1] COCHEROVÁ, E.: The Temperature Relationships in the Modified Hodgkin-Huxley Model of the Nerve Fibre. In: 12th International Scientific Conference "Radioelektronika 2002". Bratislava, 14.-16.5.2002. - pp. 132-135.
[2] COCHEROVÁ, E.: The effects of microwave radiation on nerve fibres. Ph.D. Thesis, FEI STU, Bratislava, 2001. (obhájené v r. 2002)
[3] FUCHS, P. - HRIBIK, J. - MICHÁLEK, R. - DANI©OVÁ, V. - HRU©KOVIC, M. - GÁBOR, P.: PEM 6711 - presný digitálny analyzátor siete a etalónový elektromer. In: AT&P Journal. - Roč. 9, č.6 (2002), pp. 54-56.
[4] HRIBIK, J. - HRU©KOVIC, M. - GÁBOR, P. - MICHÁLEK, R.: Analog Input Circuits of Digital Electricity Meter. In: 12th International Scientific Conference "Radioelektronika 2002". Bratislava, 14.-16.5.2002. - pp. 190-193.
[5] HRIBIK, J. - HRU©KOVIC, M.: Oscillator with Constant Output Signal Level. In: Vedecká konferencia s medzinárodnou účas»ou "Nové smery v spracovaní signálov VI". Tatranské Zruby, 24.-26.4.2002. - pp. 12-15.
[6] HRIBIK, J.: Elektronické meranie. Bratislava: FEI STU, 2002. 257 pp. - ISBN 80-227-1725-8
[7] HRIBIK, J.: Measurements in Electronics. Bratislava: FEI STU, 2002. 97 s.
[8] HRU©KOVIC, M. - HRIBIK, J.: Exact Capacitance Displacement Transducer. In: Vedecká konferencia s medzinárodnou účas»ou "Nové smery v spracovaní signálov VI". Tatranské Zruby, 24.-26.4.2002. - pp. 75-78.
[9] JUS, M. - ONDRÁČEK, O.: Multi-Rate Digital Signal Processing. In: 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students. Bratislava, 29.11.2001. - pp. 12-14.
[10] KUBINEC, P.: Some Properties of the Sound Signal Interpolation by Windowed Sinc Function. In: 12th International Scientific Conference "Radioelektronika 2002". Bratislava, 14.-16.5.2002. - pp. 471-473.
[11] KULLA, P. - SEDLIAK, Ą.: The Unconventional Cryptographic Method for Encoding and Decoding of Non-Visible Character Chains in Images. In: 12th International Scientific Conference "Radioelektronika 2002". Bratislava, 14.-16.5.2002. - pp. 154-157.
[12] LÁNYI, ©. - HRU©KOVIC, M.: A Combined Scanning Probe Microscope. In: Review of Scientific Instruments. - Roč. 73, č.8 (2002), pp. 2923-2927.
[13] LÁNYI, ©. - HRU©KOVIC, M.: Sensitivity and Resolution Limits on Scanning Capacitance Microscopy. In: Symposium "Electrically Based Microstructural Characterization. Boston, USA, 26.-31.11.2001. On-line.
[14] LOJKO, B. - FUCHS, P.: The Control of Anti-Lock Braking System (ABS) and Anti-Skid Reduce System (ASR) in the Diesel-Powered Cars Based on the TMS320F243 DSP. In: 12th International Scientific Conference "Radioelektronika 2002". Bratislava, 14.-16.5.2002. - pp. 27-30.
[15] MADLOVÁ, A.: Autoregressive and Cepstral Parametrization in Harmonic Speech Modelling. In: Journal of Electrical Engineering. Vol. 53, No. 1-2 (2002), pp. 46-49
[16] MADLOVÁ, A.: Comparison of Spectral Measure and Listening Tests Results. In: International On-line Workshop "Measurement of Speech and Audio Quality In Networks" :Praha, Czech Republic, 25.1.-28.2.2002 - pp. 37-40
[17] MADLOVÁ, A.: Niektoré parametrické metódy spracovania reči. Ph.D.Thesis, FEI STU, Bratislava, 2001. (obhájené v r. 2002)
[18] MAKÁŇ, F.: The Changes in New Public Optical Networks. In: 8. medzinárodná vedecká konferencia "COFAX-Telekomunikácie 2002". Bratislava, 23.-24.4.2002. - pp. nestr..
[19] MAKÁŇ, F.: The Mobile Satellite Data Networking. In: 12th International Scientific Conference "Radioelektronika 2002". Bratislava, 14.-16.5.2002. - pp. 326-329.
[20] MICHÁLEK, R. - GÁBOR, P. - FUCHS, P. - HRIBIK, J. - HRU©KOVIC, M.: Digital Electricity Meter. In: 12th IMEKO TC4 International Symposium. Zagreb, 25.-27.9.2002. - pp. 303-306.
[21] MICHÁLEK, R. - GÁBOR, P. - FUCHS, P. - HRIBIK, J. - HRU©KOVIC, M.: Digital Part of Digital Electricity Meter. In: 12th International Scientific Conference "Radioelektronika 2002". Bratislava, 14.-16.5.2002. - pp. 345-348.
[22] ONDRÁČEK, O.: Diskrétne signály a sústavy. Bratislava: FEI STU, 2002. 250 p. - ISBN 80-227-1649-9
[23] PŘIBIL, J. - MADLOVÁ, A.: Two Synthesis Methods on Cepstral Parametrization. In: Radioengineering. Vol.11, No. 2 (2002), pp. 35-39
[24] PÚČIK, J. - HASSAN, A.S.: Reassignment Time-Frequency Method in Marginal Domain. In: 12th International Scientific Conference "Radioelektronika 2002". Bratislava, 14.-16.5.2002. - pp. 214-217.

Publikačná činnos» v roku 2003


[25] COCHEROVÁ, E.: Modifikácia riesitela obyčajných diferenciálnych rovníc v Matlabe. In: Radioengineering, Roč.12, 2003, č.4, s. 63-66.
[26] COCHEROVÁ, E.: Určovanie refraktórnej periódy v Hodgkinovom-Huxleyho modeli membrány nervového vlákna. In: 4th Electronics Circuits and Systems Conference. Bratislava, 11.-12.9.2003. s. 171-174.
[27] FUCHS, P., MICHÁLEK, R., GÁBOR, P., LOJKO, B., HRIBIK, J., HRU©KOVIC, M.: Digitálny elektromer. In: 4th International Conference on Measurement. Smolenice, 15.-19.6.2003. s. 411-414.
[28] HAJACH, P., HAR«ANSKÝ, R.: Charakteristiky dipólov s odporovou zá»aľou. In: Radioengineering, Roč.12, 2003, č.1, s. 19-22.
[29] HASSAN, A. S.: Časovo-frekvenčný rozklad PCG signálu. In: 13th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2003". Brno, 6.-7.5.2003. s. 154-156.
[30] HASSAN, A. S.: Porovnanie metód automatickej detekcie K-komplexov. In: 6th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students "ELITECH 2003", Bratislava, 25.11.2003, s. 68-70
[31] HASSAN, A.S.: Porovnanie časovo-frekvenčných reprezentácií biomedicinskych signálov. In: 4th Electronics Circuits and Systems Conference. Bratislava, 11.-12.9.2003, s. 131-134.
[32] JUS, M.: Aplikácie fázovacích článkov. In: 6th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students "ELITECH 2003", Bratislava, 25.11.2003, s. 71-73
[33] KUDJÁK, V., SPUDIL, I., HRIBIK, J., KULLA, P., TIMA, J., KUBINEC, P., KRAJČU©KOVÁ, Z., BREZOVIČ, Z., BLESÁK, K.: Elektronické obvody a prenos informácií. Príručka k laboratórnym cvičeniam. Bratislava: FEI STU, 2003, 169 s., ISBN 80-227-1836-X.
[34] KULLA, P., MIKA, F.: Číslicové obvody. Príručka na cvičenia. Bratislava: FEI STU, 2003, 98 s., ISBN 80-227-1833-5.
[35] LOJKO, B.: Číslicový frekvenčný záves s vysokou spektrálnou čistotou na báze DSP. Písomná práca k dizertačnej skúąke., ©koliteµ: Ing. Peter Fuchs, PhD., Dátum obhajoby: december 2003
[36] LOJKO,B., FUCHS, P.: Frekvenčný záves s vysokou spektrálnou čistotou vyuľívajúci digitálny signálový procesor. In: 6th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students "ELITECH 2003", Bratislava, 25.11.2003, s. 77-79
[37] MICHÁLEK, R., GÁBOR, P., LOJKO, B., FUCHS, P., HRIBIK, J., HRU©KOVIC, M.: Digitálny merač výkonu a energie. In: 13th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2003". Brno, 6.-7.5.2003. s. 99-102.
[38] MICHÁLEK, R., JUS, M.: ©peciálny digitálny filter. In: 13th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2003". Brno, 6.-7.5.2003. s. 479-481.
[39] MICHÁLEK, R.: ©peciálne integračné A/D prevodníky s vyuľitím mikroradičov. Písomná práca k dizertačnej skúąke. ©koliteµ: doc. Ing. Ján Hribik, PhD., Dátum obhajoby: júl 2003
[40] ONDRÁČEK, O., PÚČIK, J., JUS, M., COCHEROVÁ, E., HASSAN, A.: Diskrétne signály a sústavy. Návody na cvičenia. Bratislava: FEI STU, 2003. 201 s. - ISBN 80-227-1830-0.
[41] ONDRÁČEK, O.: recenzia knihy: KOTULIAKOVÁ, J., ®IDEK, F., PAVLOVIČOVÁ, J. : Teória obvodov. Bratislava, STU, 2003. 231 s. ISBN 80-227-1930-7
[42] ONDRÁČEK, O.: Signály a sústavy. Bratislava: STU, 2003. 341 s. - ISBN 80-227-1875-0.
[43] POLÁK, M., ESHRAGHI, A. A., DELGADO, R. E., HE, J., NEHME, O., BALKANY, T. J., VAN DE WATER, T. R.: Hodnotenie sluchu a sluchového nervu by kombináciou DPOAE, ABR a eABR testov. In: Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Roč. 129, č. 2, 2003, s. P158
[44] POLÁK, M., HODGES, A., KING, J., BUTTS, S., SIMON, R., WASHUTA, N., BALKANY, T.: Objektívne metódy u postlinguálne a prelinguálne hluchých v programovaní kochleárnych implantátov: stapediálny reflex kontra NRT. In: 4th International Symposium on Electronic Implants in Otology & Conventional Hearing Aids. Toulouse, 5.-6.6.2003. s. 126.
[45] PŘIBILOVÁ, A.: Vplyv preemfázy na harmonický model reči s autoregresnou parametrizáciou. In: Radioengineering. - Roč. 11, č.3, 2003, s. 32-36.
[46] PÚČIK, J., ONDRÁČEK, O., HASSAN, A.S.: Bispektrálna analýza EEG alfa-rytmu. In: International Conference "Applied Electronics 2003". Pilsen, 10.-11.9.2003. s. 180-183.
[47] SEDLÁK, M., BAČA, B.: Implementácia aktívnej kontroly ąumu v DSP. In: 6th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students "ELITECH 2003", Bratislava, 25.11.2003, s. 59-61
[48] SEDLÁK, M., BAČA, B.: LMS algoritmus filtrácie-X viacnásobnej chyby. In: 13th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2003". Brno, 6.-7.5.2003. s. 181-184.
[49] SLUGEŇ, V., MIGLIERINI, M., LIPKA, J., TÓTH, I., ZEMAN, A., PETRISKA, M., DOMONKO©, P.: Radiačné krehnutie oceli tlakových nádob reaktora skúmané pomocou PAS a MS. In: International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect. Muscat, 21-25.9.2003. s. T8/12.

Publikačná činnos» v roku 2004


[50] BURIÁN, L. - FUCHS, P.: Active Noise Control in Acoustic Duct. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2004". Bratislava, 27.-28.4.2004. - s. 414-417. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[51] LOJKO, B. - FUCHS, P.: A Contribution to the Jitter in the Phase Locked Loop. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2004". Bratislava, 27.-28.4.2004. - s. 155-158. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[52] HOLLÝ, B. - ©PILÁK, Ą.: Digital Filtration of Artifacts in ECG. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2004". Bratislava, 27.-28.4.2004. - s. 410-413. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[53] PRIBULA, J. - COCHEROVÁ, E.: Autonomous Nerve Cell Function Modelling. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2004". Bratislava, 27.-28.4.2004. - s. 311-314. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[54] HORNÁTH, M. - PETREK, J.: A Software Tool for Radio Communication Network Optimization. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2004". Bratislava, 27.-28.4.2004. - s. 245-248. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[55] PŘIBILOVÁ, A. - VÍCH, R.: Non-Linear Frequency Scale Mapping for Voice Conversion. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2004". Bratislava, 27.-28.4.2004. - s. 100-103. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[56] KULLA, P. - KAJAN, R.: Software Implementation for Filtering of Noisy Distorted Images in Real Time in High-Performance DSP System. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2004". Bratislava, 27.-28.4.2004. - s. 182-185. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[57] HUSKA, J. - CVIČELA, P. - KULLA, P.: Digital FIR Filter Hardware Implementation in FPGAs for Digital Image Processing in Real Time. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2004". Bratislava, 27.-28.4.2004. - s. 492-495. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[58] KUDJÁK, V. - PODHORANSKÝ, P. - BREZOVIČ, Z.: Excel Spreadsheet Application on Analysis and Optimization of VCXO Characteristics. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2004". Bratislava, 27.-28.4.2004. - s. 36-39. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[59] KUBINEC, P.: A Pitch Transposer with TMS320C26 - A Digital Sound Effect. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2004". Bratislava, 27.-28.4.2004. - s. 186-189. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[60] HOLLÝ, B. - ©PILÁK, Ą.: Číslicová filtrácia EKG signálu. In: 5th Interantional Conference "Elektro 2004". ®ilina, 25.-26.5.2004. - s. 326-327. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[61] PŘIBILOVÁ, A.: Speech Spectrum Envelope Modification. In: 13th Czech-German Workshop "Speech Processing". Prague, 15.-17.9.2003. - s. 30-34. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[62] SCHNIERER, B. - BAČA, B.: The Acoustic Pressure of the Closed and Vented Box Loudspeaker Systems. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2004". Bratislava, 27.-28.4.2004. - s. 342-345. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[63] MAJCHRÁK, M. - PŘIBILOVÁ, A.: Automatizované meranie smerových charakteristík mikrofónov. In: 7th International Symposium "Topical Questions of Teaching Mechatronics". Račková dolina, 24.-26.5.2004. - s. 59-64. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[64] FUCHS, P. - HRIBIK, J. - HRU©KOVIC, M. - MICHÁLEK, R. - LOJKO, B.: Exact Digital Power and Energy Measurement. In: Vedecká konferencia s medzinárodnou účas»ou "Nové smery v spracovaní signálov VII". Tatranské Zruby, 12.-14.5.2004. - s. 192-195. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[65] LOJKO, B. - MICHÁLEK, R. - FUCHS, P.: Modeling of the Phase Locked Loop with Nonlinear Filter. In: Vedecká konferencia s medzinárodnou účas»ou "Nové smery v spracovaní signálov VII". Tatranské Zruby, 12.-14.5.2004. - s. 188-191. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[66] HRIBIK, J. - HRU©KOVIC, M.: Current Sensors for the Net Power Measurement. In: Vedecká konferencia s medzinárodnou účas»ou "Nové smery v spracovaní signálov VII". Tatranské Zruby, 12.-14.5.2004. - s. 184-187. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[67] FUCHS, P. - HRIBIK, J. - HRU©KOVIC, M. - LOJKO, B. - MICHÁLEK, R.: Digital Power and Energy Measurement. In: 6th International Conference "Control of Power Systems'04". ©trbské Pleso, 16.-18.6.2004. - CD-Rom. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[68] NAGY, A.: Nonlinear Distortion Compensation at Electrodynamic Loudspeakers. In: International Conference and Competition of Students' Scientific Works Student EEICT 20004. Bratislava, 27.5.2004. - s. 394-398. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[69] ©IMOR, S.: Wavelets in Audio Signal Denoising. In: International Conference and Competition of Students' Scientific Works Student EEICT 20004. Bratislava, 27.5.2004. - s. 399-402. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[70] FUCHS, P. - HRIBIK, J. - HRU©KOVIC, M. - LOJKO, B. - MICHÁLEK, R.: Digital Power and Energy Measurement. In: Proc. of 13th International Symposium on Measurements for Research and Industry Applications and 9th European Workshop on ADC Modelling and Testing, Volume 2, Athens, Sept. 29 - Oct. 1, 2004; IMEKO TC-4 and NTUA, Greece, 2004, p. 493-497. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[71] FUCHS, P. - HRIBIK, J. - HRU©KOVIC, M. - MICHÁLEK, R. - LOJKO, B.: Exact Digital Measurement of the Power Network Parameters. EE Časopis pre elektrotechniku a energetiku, 10, Október 2004, mimoriadne číslo ku konferencii s medzinárodnou účas»ou a výstave ELOSYS 2004, 19.-21. októbra 2004, Trenčín, s.15-17.VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[72] GA©PARÍK, I. - ONDRÁČEK, O.: Elektronické systémy a ich monitorovanie. EE Časopis pre elektrotechniku a energetiku, 10, Október 2004, mimoriadne číslo ku konferencii s medzinárodnou účas»ou a výstave ELOSYS 2004, 19.-21. októbra 2004, Trenčín, s.18-20. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[73] PŘIBILOVÁ, A. - PŘIBIL, J.: Voice Modification in Text-to-Speech System with Cepstral Description. (Modifikácia hlasu v systéme prevodu textu na reč s kepstrálnym popisom.), In: 14th Czech - German Worshop "Speech Processing", 13.-15. September 2004, Praha, s. 48-52 VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[74] KULLA, P. - HUSKA, J. - CVIČELA, P.: Resources of Digital FIR Filters Hardware Implementation in FPGAs for Digital Image Processing in Real Time. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. - Roč. 3, č.2 (2004), s. 17-20. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[75] HRIBIK, J. - FUCHS, P. - HRU©KOVIC, M. - MICHÁLEK, R. - LOJKO, B.: Digital Power and Energy Measurement. In: Measurement Science review. - Roč. 4, (2004), s. 17-21. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[76] POLÁK, M. - HODGES, A.V. - KING, J.E. - BALKANY, T.J.: Further Prospective Findings with Compound Action Potentials from Nucleus 24 Cochlear Implants. In: Hearing Research. - Roč. 188, (2004), s. 104-116. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[77] POLÁK, M. - ESHRAGHI, A.A. - NEHME, O. - AHSAN, S. - GUZMAN, J. - DELGADO, R.E. - HE, J. - TELISCHI, F.F. - BALAKANY, T.J. - VAN DE WATER, T.R.: Evaluation of Hearing and Auditory Nerve Function by Combining ABR, DPOAE and eABR Tests into a Single Recording Session. In: Journal of Neuroscience Methods. - Roč. 134, (2004), s. 141-149. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[78] HRU©KOVIC, M.: Obvody spotrebnej elektroniky. (Circuits of Consumer Electronics), Bratislava: Vydavateµstvo STU, 2004. 323 s. - ISBN 80-227-2079-8. SKRIPTUM
[79] HRU©KOVIC, M.: Obvody spotrebnej elektroniky. Príručka na cvičenia. (Circuits of Consumer Electronics. Textbook for Exercises.), Bratislava: Vydavateµstvo STU, 2004. 239 s. - ISBN 80-227-2075-5. SKRIPTUM

Publikačná činnos» v roku 2005


[80] BAČA, B.: DSP Experiment of ANC in Duct. In: 6th International Conference on Digital Signal Processing and Multimedia Communications. Koąice, 13.-14.9.2005. - s. 130-133. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[81] BALKANY, T.J. - ESHRAGHI, A.A. - JIAO, HE - POLÁK, M. - MOU, C. - DIETRICH, D.W. - VAN DE WATER, T.R.: Mild Hypothermia Protects Auditory Function during Cochlear Implant Surgery. In: Laryngoscope. - Roč. 115, č.9 (2005), s. 1543-1547. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[82] BURIAN, L. - FUCHS, P.: A Simple Active Noise Control and Proper Noise Measurement in Acoustic Duct. In: 6 Seminário Internacional de Metrologia Elética. Rio de Janeiro, 21.-23.9.2005. - s. 261-264. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[83] BURIAN, L. - FUCHS, P.: A Simple Active Noise Control in Acoustic Duct. In: 2005 European Conference on Circuit Theory and Design. Cork, 29.8.-2.9.2005. - s. 265-268. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[84] BURIAN, L. - FUCHS, P.: A Simple Active Noise Control in an Acoustic Duct. In: 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005. Brno, 3.-4.5.2005. - s. 373-376. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[85] BURIAN, L. - FUCHS, P.: ANC Application in Acoustic Duct Based on TMS320C6701 EVM. In: 6th International Conference on Digital Signal Processing and Multimedia Communications. Koąice, 13.-14.9.2005. - s. 98-101. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[86] COCHEROVÁ, E.: The Effects of Microwave Radiation on Processes of the Nerve Cell Membrane. In: Fröhlich Centenary International Symposium "Coherence and Electromagnetic Fields in Biological Systems". Prague, 1-4.7.2005. - s. 58-59. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[87] DAVE, S.P. - POLÁK, M. - CASIANO, R.R.: Microdebriders Used in Functional Endoscopic Sinus Surgery: Secondary Analysis and Validation of a New Tissue. In: Laryngoscope. - Roč. 115, č.9 (2005), s. 1641-1645. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[88] ESHRAGHI, A.A. - NEHME, O. - POLÁK, M. - HE, J. - ALONSO, O.F. - DIETRICH, W.D. - BALKANY, T.J. - VAN DE WATER, R.R.: Cochlear Temperature Correlates with Both Temporalis Muscle and Rectal Temperatures. Application for Testing the Otoprotective Effect of Hapothermia. In: Acta Oto-Laryngologica. - Roč. 125, č.9 (2005), s. 922-928. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[89] ESHRAGHI, A.A. - POLÁK, M. - HE, J. - TELISCHI, F.F. - BALKANY, T.J. - VAN DE WATER, T.R.: Pattern of Hearing Loss in a Rat Model of Cochlear Implantation Trauma. In: Otology & Neurology. - Roč. 26, č.3 (2005), s. 442-447. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[90] FUCHS, P. - HEINRICH, J. - CVOPA, M. - HOSTÝN, V.: Single Phase Electronic Electricity Meter with Mixed Signal Processor MSP430FE427. In: 5th International Conference on Measurement "Measurement 2005". Smolenice Castle, 15.-19.5.2005. - s. 416-419. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[91] FUCHS, P. - HEINRICH, J. - CVOPA, M. - HOSTÝN, V.: Single Phase Electricity Meter with Most Recent Texas Instruments Microcontroller MSP430FE427. In: 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005. Brno, 3.-4.5.2005. - s. 85-88. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[92] FUCHS, P. - HEINRICH, J. - CVOPA, M. - HOSTÝN, V.: Single Phase Electricity Meter Based on Mixed-Signal Processor MSP430FE427. In: 14th International Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation and 10th Workshop on ADC Modelling and Testing. Gdynia, 12.-15.9.2005. - s. 341-344. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[93] GA©PARÍK, I. - ONDRÁČEK, O.: Rádioelektronické systémy a ich vyuľitie na monitorovanie automobilov. Časopis pre elektrotechniku a energetiku, Roč. 11, s. 8-10, október 2005 VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[94] GRAJCIAR, B. - PIRCHER, M. - FERCHER, A. F. - LEITGEB, A. R.: Parallel Fourier domain optical coherence tomography for in vivo measurement of the human eye, Optics Express, Roč. 13, č. 4, s. 1131, February 2005 VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[95] GRAJCIAR, B. - PIRCHER, M. - FERCHER, A. F. - LEITGEB, A. R.: Parallel Fourier domain optical coherence tomography, measurement of the human eye in vivo, In: 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005. Brno, 3.-4.5.2005. - s. 287-290 VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[96] GRAJCIAR, B. - ONDRÁČEK, O.: Spectral Domain Optical Coherence Tomography, Písomná práca k dizertačnej skúąke, FEI STU Bratislava, Júl 2005 KVALIFIKAČNÁ PRÁCA
[97] GRAJCIAR, B.- PIRCHER, M. - , FERCHER, A. F. - LEITGEB, R. A.: Parallel Fourier domain optical coherence tomography, measurement of the human eye in vivo, BIOS 2005, SPIE Proc. Vol. 4956 - s. 57, San Jose, USA, January 2005 VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[98] HAJACH, P. - KUDJÁK, V. - PODHORANSKÝ, P. - ZEMANOVIČ, J.: Mobile Omnidirectional Antenna for the Band Up to 1000 MHz for the Evaluation of Videoprocessing Devices Radiation. In: 13th Conference on Microwave Techniques. Prague, 26.-28.9.2005. - s. 247-250. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[99] HRIBIK, H. - FUCHS, P. - HRU©KOVIC, M.: Digital Measurement of Electric Power Network Parameters. In: 6 Seminário Internacional de Metrologia Elética. Rio de Janeiro, 21.-23.9.2005. - s. 183-187. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[100] HRIBIK, J. - FUCHS, P. - HRU©KOVIC, M. - MIHÁLEK, R. - LOJKO, B.: Digital Power Network Parameters Measurement. In: Radioengineering. - Roč. 14, č.2 (2005), s. 19-26. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[101] HRIBIK, J. - HRU©KOVIC, M. - FUCHS, P.: Air Flow Velocity Measurement. In: 19th International Metrology Symposium. Opatija, 26.-28.9.2005. - s. 100-103. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU ***** 11325
[102] HRIBIK, J., KRAJČU©KOVÁ, A.: Elektronické meranie. Návody na cvičenia. Bratislava: FEI STU, 2005. 91 - ISBN 80-227-2291-X. SKRIPTUM
[103] HRU©KOVIC, M. - HRIBIK, J. - VÝROST, M.: Air Flow Velocity Measurement. In: 8th International Symposium on Mechatronics "Mechantromika 2005". Trenčianske Teplice, 19.-21.5.2005. - s. 26-29. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[104] HRU©KOVIC, M. - HRIBIK, J.: Class Power Amplifier. In: 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005. Brno, 3.-4.5.2005. - s. 73-76. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[105] KOVÁČ, D. - PODHORANSKÝ, P. - NAGY, A.: A Simple Measurement Method of the Frequency and Phase Response of a Loudspeaker. In: 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005. Brno, 3.-4.5.2005. - s. 478-481. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[106] KUBINEC, P.: Some Properties of Nested Allpass Structure Reverberator - A Digital Sound Effect. In: 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005. Brno, 3.-4.5.2005. - s. 334-337. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[107] KULLA, P. - PERONČÍK, Ą.: Autonomous Half-Automating System for CRT Displays of CTVR. In: 8th International Symposium on Mechatronics "Mechantromika 2005". Trenčianske Teplice, 19.-21.5.2005. - s. 107-111. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[108] LOJKO, B. - BURIAN, L.: Vyuľitie moderných mikroradičov a signálových procesorov v automobiloch. Časopis pre elektrotechniku a energetiku, roč. 11, s. 20-10, október 2005 VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[109] LOJKO, B. - FUCHS, P.: Frequency Synthesis Based on the Frequency Locked Loop with Array of Charge Pumps Controlled by DSP. In: 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005. Bratislava, 9.2.2005. - s. 76-79. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[110] LOJKO, B. - FUCHS, P.: The Frequency Synthesizer Based on DAFC with DSP. In: 6 Seminário Internacional de Metrologia Elética. Rio de Janeiro, 21.-23.9.2005. - s. 200-201. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[111] LOJKO, B. - FUCHS, P.: The Frequency Synthesizer Based on DAFC with DSP for Frequency-Hopped Spread-Spectrum Transceivers. In: 6th International Conference on Digital Signal Processing and Multimedia Communications. Koąice, 13.-14.9.2005. - s. 158-161. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[112] LOJKO, S. - FUCHS, P.: Frequency Synthesis Based on the Digital FLL with Array of Charge Pumps. In: 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005. Brno, 3.-4.5.2005. - s. 456-459. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[113] MAKÁŇ, F., ZELENKA, B.: Real Advent of New Generation Networks. In: Časopis pre elektrotechniku a energetiku. - Roč. 11, č.4 (2005), s. 26-27. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[114] NAGY, A. - PODHORANSKÝ, P.: Distortion Reduction in Electrodynamic Loudspeakers Using Transconductance Amplifiers. In: 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005. Bratislava, 9.2.2005. - s. 80-82. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[115] ONDRÁČEK, O. - PÚČIK, J. - COCHEROVÁ, E.: Filters for RCG Digital Signal Processing. In: International Conference Trends in Biomedical Engineering. ®ilina, 7.-9.9.2005. - s. 91-96. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[116] POLÁK, M. - HODGES, A. - BALKANY, T.J.: ECAP, ESR and Subjective Levels for Two Different Nucleus 24 Electrode Arrays. In: Otology & Neurology. - Roč. 26, č.4 (2005), s. 639-645. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[117] POVALAČ, P. - HRIBIK, J.: Computer Controlled Measurement System. In: 5th International Conference on Measurement "Measurement 2005". Smolenice Castle, 15.-19.5.2005. - s. 105-108. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[118] PŘIBILOVÁ, A. - PŘIBIL, J.: Non-Linear Methods of Voice Conversion for Text-to-Speech Systems. In: 6th International Conference on Digital Signal Processing and Multimedia Communications. Koąice, 13.-14.9.2005. - s. 86-89. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[119] SKLADAN, B. - MICHÁLEK, R. - FUCHS, P. - HRIBIK, J.: Electronic Calibration Station. In: 14th International Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation and 10th Workshop on ADC Modelling and Testing. Gdynia, 12.-15.9.2005. - s. 110-113. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[120] SMULLEN, J.L. - POLÁK, M. - HODGES, A.V. - PAYNE, S.B. - TELISCHI, F.F. - BALKANY, T.J.: Facial Nerve Stimulation after Cochlear Implantation. In: Laryngoscope. - Roč. 115, č.6 (2005), s. 977-982. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[121] VOJTKO, O. - MAKÁŇ, F.: Radio Signal in WLAN Networks. In: Journal of Electrical Engineering. - Roč. 56, č.11-12 (2005), s. 331-332. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE

Publikačná činnos» v roku 2006


[122] HRIBIK, J. - POVALAČ, P.: Computer Controlled Measuring System. In: MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, vol. 6, 2006, Section 1, No. 4, s. 32 - 35. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[123] HRIBIK, J. - LOJKO, B. - FUCHS, P. - HRU©KOVIC, M.: Error Correction in Digital Electricity Meters. In: Konferencia Nové smery v spracovaní signálov VIII, Akadémia ozbrojených síl Gen. M. R. ©tefánika, Lipt. Mikuláą, 24.-26.5.2006, s.151 - 155. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[124] HRIBIK, J.: Serrasoid Frequency Modulator. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 68 - 71. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[125] KULLA, P. - SLÁVIK, ©.: Employment of FPGA in TV Color Bar Generator Design. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 80 - 85. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[126] ONDRÁČEK, O. - GA©PARÍK, J.: The Monitoring Data Categorisation of VHF/UHF Transceiver in AOR Mode. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 137 - 140.VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[127] HÚSKA, J. - KULLA P.: Trenos in block-matoning motion estimation algorithms. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 161-164. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[128] KUBINEC, P.: Properties of comb filters reverberator. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 202-203. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[129] GRAJCIAR, B.- ONDRÁČEK, O.: Dispersion compesation in spectral domain optical coherence tomography. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 222-225. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[130] HAJACH, P. - PODHORANSKÝ, P. - ZEMANOVIČ, J.: A four element microstrip Patch array. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 288-291. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[131] LOVÁS, S. - COCHEROVÁ, E.: FD TD head model of thermal effects of electromagnetic radiation. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 300-303. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[132] GRAJCIAR, B.- ONDRÁČEK, O.: Synchronisation of readout process in parallel fourier domain optical coherence tomography. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 312 - 315. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[133] PŘIBILOVÁ, A.: Restoration of degraded audio signals. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 369-372. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[134] PÚČIK, J.- ONDRÁČEK, O.- COCHEROVÁ, E.-TRNKA, P.: Detection of epileptic spikes by means of Shcotmed pseudo- Wigner distribution. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 373-376. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[135] CÓCHEROVÁ, E.- ©TOFÁNIK, V.: Analysis of electromagnetic fields induced in implanted biomedical device wires using TL model. In: Conference Radioelektronika 2006, Bratislava, 25.-26.4.2006. s. 381-384. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[136] HÚSKA, J. - KULLA, P: Communications curriculum with TI DSP hardware at the city of Toronto. In: Conference TIDC 2006, Dallas, Texas, USA, 28.2.-2.3.06. s.61. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[137] KULLA, P.- SLÁVIK, ©.: Application of FPGA s in flexible analogue electronic image generator design. In: Conference ELEKTRO 2006, ®ilina, 23.-24.5.2006, s. 37 - 42. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU aj ČLÁNOK V ČASOPISE
[138] HÚSKA, J.- KULLA, P.: Implementation of hybrid DCT/DPCM video-encoder in the DM 642 EVM for educational purposes. In: Conference ELEKTRO 2006, ®ilina, 23.-24.5.2006. s ? .VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU aj ČLÁNOK V ČASOPISE
[139] FUCHS, P. - HRIBIK, J. - LOJKO, B.: Digital Power and Energy Meter with TMS 320C6711DSP. In: Conference TIDC 2006, Dallas, Texas, USA, 28.2.-2.3.2006. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[140] LOVÁS, S. - PÚČIK, J. - COCHEROVÁ, E. - ONDRÁČEK, O.: Power line interference elimination in biosignal processing. In: Časopis EE, 4/2006 ročník 12 EE. s. 28 - 30. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[141] PÚČIK, J.- COCHEROVÁ, E.: Biomedical signal processing by means of averaging methods. In: Časopis EE, 4/2006, ročník 12 EE. s. 30 - 32. VEDECKÝ ČLÁNOK V ČASOPISE
[142] GRAJCIAR, B.- ONDRÁČEK, O.: Full field Fourier domain optical coherence tomography. In: APPLIED ELECTRONICS 2006, 6.-7.9.2006.s. 47-50. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[143] FUCHS, P. - SKLADAN, B.: System for automated calibration of digital electricity meters. In: IMEKO WORLD Congress, Rio de Janeiro, Brazília 17.-22.9.2006. CD
[144] HÚSKA, J. - KULLA, P.: Properties of motion estimation algorithms and Influencew of preprocessing techniques on motion estimation performance. In: IWSSIP 2006 Conference, Budapeą», 21.-23.9.2006. s. 159-162. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[145] GRAJCIAR, B., ONDRÁČEK O.: Parallel Fourier-optical coherence tomografhy. In: ELOSYS 2006, Trenčín, 10.-13.10.2006. s. 104-107. VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[146] PÚČIK, J. - ONDRÁČEK, O.- LOVÁS, S.: Digital filters for biomedical signals. In: ELOSYS 2006, Trenčín, 10.-13.10.2006. s.108 - 111 VEDECKÝ PRÍSPEVOK V ZBORNÍKU
[147] Přibilová, A., Přibil, J., " Non-linear frequency scale mapping for voice conversion in text-to-speech system with cepstral description", In: Speech Communication, vol. 48, no. 12, pp. 1691-1703, 2006 (vedecký článok v časopise, ktorý je evidovaný v databáze CURRENT CONTENTS).
[148] Přibil, J., Přibilová, A., "Evaluation of Voice Conversion in TTS System Based on Cepstral Description", In: Jan, J., et al., Eds.: Analysis of Biomedical Signals and Images, 18th International EURASIP Conference Biosignal 2006 Proceedings, Brno, Czech Republic, pp. 67-69, June 28-30, 2006.
[149] Přibil, J., Přibilová, A., "Voicing Transition Frequency Determination for Harmonic Speech Model", In: Balázs Enyedi, András Reichardt, Eds.: Proceedings IWSSIP 2006, 13th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Budapest, Hungary, pp. 25-28, September 21-23, 2006.
.:Aktuality:.

.:Citát:.
"If you want a thing done well, do it yourself."
- Napoleon Bonaparte -
.:Programátorský humor:.
Two bytes meet. The first byte asks, "Are you ill?" The second byte replies, "No, just feeling a bit off."
Copyright © 1995-2013 DSP Laboratory. All rights reserved.
Stránky sú optimalizované pre Firefox 24, Opera 17, Internet Explorer 10 a rozlíąenie 1024x768 a vyąąie.