Laboratórium DSP a mikroradičov
18.10.2017

Posledná zmena:
01.10.2014, 08:28


English version

Laboratórium DSP
a mikroradičov

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Tel: +421-2-602 91 775
Fax: +421-2-602 91 213

GPS súradnice:
48° 9' 9.10'' s.š.
17° 4' 26.80'' v.d.
[mapa]
[satelitný pohľad]

Sylaby predmetu Mikroprocesorová technika


Skratka názvu  MPT
Volitenosť  povinný
Semester  letný
Počet kreditov  5
Podiel skúšky
na hodnotení predmetu
 50%
Prednáška  2 hod./týždeň
Cvičenie  2 hod./týžden
Forma cvičenia  laboratórne cvičenie
Prednášateľ  Ing. Peter Kubinec, PhD.
Cvičiaci  Ing. Peter Kubinec, PhD.
 Ing. Martin Nováček

Kľúčové slová

mikroprocesor, mikroradič, kompilátor, linker, asembler, prog. jazyk C

Anotácia

Predmet poskytuje podrobné informácie z oblasti mikroprocesorovej techniky. Je predovšetkým venovaný architektúre mikroprocesorov, štruktúre periférnych modulov a možnostiam ich programovania. Praktické cvičenia na báze mikroradiča MSP430 umožňujú študentom rozvinúť teoretické poznatky riešením zadaní v integrovanom vývojovom prostredí Code Composer Studio.

Harmonogram prednášok

1. Centrálna procesorová jednotka, režimy adresovania, inštrukčný súbor
Študijný materiál k prednáške: pdf file

2. Konfigurácia I/O pinov, modul generovania hodinového signálu
Študijný materiál k prednáške: pdf file

3. Systémový reset, inicializácia procesora, prerušenia,
 režimy činnosti procesora a nízkopríkonové aplikácie

Študijný materiál k prednáške: pdf file

4. Časovač a jeho aplikácie
Študijný materiál k prednáške: pdf file

5. Časovač watchdog, hardvérová násobička
Študijný materiál k prednáške: pdf file

6. Radič DMA, radič pamäte FLASH, obvod dohľadu nad napájacím napätím
Študijný materiál k prednáške: pdf file

7. 10 - bitový interný analógovo - digitálny prevodník
Študijný materiál k prednáške: pdf file

8. Univerzálne sériové rozhranie - režim SPI
Študijný materiál k prednáške: pdf file

9. Univerzálne sériové rozhranie - režim I2C
Študijný materiál k prednáške: pdf file

10. Reprezentácia čísiel v mikroprocesorovej technike
Študijný materiál k prednáške: pdf file

11. Úvod do číslicového spracovania signálov - signálové procesory
Študijný materiál k prednáške: pdf file

12. Moderné aplikácie mikroradičov
Študijný materiál k prednáške: pdf file

Harmonogram cvičení

1. Úvod do IDE Code Composer Studio, vývojová doska MSP-EXP430G2 LaunchPad,
 návrh aplikácie, tvorba projektu, kompilácia a ladenie aplikácie

Pravidlá na cvičeniach z predmetu Mikroprocesorová technika: pdf file
Informácie o predmete a úvod do problematiky: pdf file

2. Návrh aplikácie v jazyku asembler a v jazyku C, základné programovacie techniky v jazyku C
Zadanie: pdf file
Zdrojový kód v asembleri
Predloha pre písanie elaborátov: doc file

3. Návrh aplikácie pre riadenie I/O vývodov, konfigurácia modulu generovania hodinových signálov
Zadanie: pdf file
Zdrojové kódy: zip file

4. Nemaskovateľné prerušenie, externé prerušenia, nízkopríkonové režimy
Zadanie: pdf file
Zdrojové kódy: zip file

5. Aplikácie využívajúce časovač a prerušenia od časovača
Zadanie: pdf file
Zdrojové kódy: zip file

6. Sériové riadenie LED displeja
Zadanie: pdf file
Zdrojové kódy: zip file
Schéma rozširujúcej vývojovej dosky č. 1:pdf file

7. Hodiny reálneho času
1. zápočtový test; otázky:pdf file
Zdrojové kódy: zip file

8. Aplikácie s interným AD prevodníkom, meranie napätia a teploty
Zdrojové kódy: zip file

9. Komunikácia prostredníctvom sériového periférneho rozhrania SPI
Zdrojové kódy: zip file
Schéma rozširujúcej vývojovej dosky č. 2:pdf file
DA prevodník TLV5636: pdf file

10. Komunikácia prostredníctvom sériového periférneho rozhrania I2C
Zdrojové kódy: zip fileI2C expander PCF8574: pdf file

11. Riadenie inteligentného alfanumerického displeja
2. zápočtový test; otázky:pdf file
Zdrojové kódy: zip file
Inteligentné displeje na báze radiča HD44780: pdf file

12. Moderné aplikácie mikroprocesorovej techniky

Vývojové nástroje

IDE Code Composer Studio v.4:: zip file
Informácie o IDE Code Composer Studio
LaunchPad Development board (MSP-EXP430G2)

Cieľ predmetu

Oboznámiť študentov s architektúrou a programovaním moderných mikroprocesorov.

Podmienky absolvovania

Zápočet:

  • aktívna účasť na všetkých cvičeniach,
  • absolvovanie 2 zápočtových testov,
  • odovzdanie a predvedenie vyriešených zadaní
  • minimálny počet bodov na uznanie zápočtu je 25

Bodové hodnotenie:

  • testy: 25 bodov
  • referáty: 22 bodov
  • prezentácia v rámci cvičenia: 3 body

Záverečná skúška:

Hodnotenie cvičení a výsledky skúšky

Literatúra k predmetu

[1] Lojko, B. Mikroprocesorová technika - prednášky. FEI STU, Bratislava, 2011
[2] MSP430x2xx Family, User's Guide, 2010  pdf file
[3] MSP430G2x21, MSP430G2x31 Mixed Signal Microcontroller, 2011  pdf file
[4] Code Composer Studio v4.2 User's Guide for MSP430, User's Guide, 2010  pdf file
[5] MSP-EXP430G2 LaunchPad Experimenter Board, User's Guide, 2010  pdf file
[6] Herout, P. Učebnice jazyka C - 1. díl, KOPP 2009
[7] Herout, P. Učebnice jazyka C - 2. díl, KOPP 2008

.:Aktuality:.

.:Citát:.
"If you want a thing done well, do it yourself."
- Napoleon Bonaparte -
.:Programátorský humor:.
Two bytes meet. The first byte asks, "Are you ill?" The second byte replies, "No, just feeling a bit off."
Copyright © 1995-2013 DSP Laboratory. All rights reserved.
Stránky sú optimalizované pre Firefox 24, Opera 17, Internet Explorer 10 a rozlíšenie 1024x768 a vyššie.